BIO PREČISTAČI

Ovalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - AT30 do AT250 oval

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT 30 - AT 250 namenjena su za komunalnu vodu blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajnih objekata, restorana, proizvodnih preduzeća, industrijskih parkova.

AT 30 do AT 250 ovalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda namenjena su za prečišćavanje otpadnih voda za blokove kuća, mala sela, delove sela, smeštajne kapacitete, restorane, rekreativna imanja, proizvodne fabrike, industrijske parkove. Nakon prethodnog prečišćavanja industrijskih otpadnih voda sa organskim zagađenjem, postrojenja dodatno tretiraju vodu iz fabrika za preradu mesa, mlekara i klanica, vinarija itd. Takođe, prečišćena voda se može ispuštati u površinske ili podzemne vode, odnosno može se ponovo koristiti za navodnjavanje.

Aquatec ovalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda uključuje:

 • – Biološki reaktor jedinice za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Rezervoar pumpe za vazduh integrisan u poklopac POV.
 • Upravljačku jedinicu AQC Basic sa GSM daljinskim upravljačem.
 • Vazdušnu pumpu ili vazdušne pumpe u vezi sa tipom POV.
 • 230V servisni utikač.

Osnovni opis postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Kompaktna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u sistemu sa jednim rezervoarom od ovalnog AT30 do ovalnog AT250 sastoje se od jednog vertikalnog rezervoara sa ovalnim dnom, napravljenim od polipropilena – biološkog reaktora. Dimenzije postrojenja idealno su prilagođene za transport u standardnom transportnom morskom kontejneru ili običnim kamionom.

Asortiman malih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od ovalnog AT30 do ovalnog AT250 dizajniran je za decentralizovana i polucentralizovana rešenja prečišćavanja otpadnih voda u rasponu od 4,5 do 37,5 kubnih metara dnevno (30ES-250ES).

Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda koji se sastoje od bioloških reaktora od ovalnog AT30 do ovalnog AT250 mogu se postepeno proširivati postavljanjem nekoliko jedinica paralelno.

Lavirint vertikalnog protoka

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ovalne serije AT 30 do AT 250 isporučuju se standardno ili kao kompletna tehnološka linija koja se sastoji od jednog potpuno plastičnog biološkog reaktora sa mogućnošću proširenja pumpnom stanicom sa mehaničkim predtretmanom i rezervoarom mulja. Tehnološku liniju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, moguće je redno širiti.
Ovalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT 30 ovalne do AT 250 su pogodna za transport konvencionalnim kamionskim ili kontejnerskim prevozom.

Tehnologija lavirinta vretikalnog protoka, koja se koristi u biološkom reaktoru, zaštićena je međunarodnim patentom. Tehnologija prečišćavanja osigurava visok kvalitet prečišćene vode, niske investicione i operativne troškove.

Garantovani i najčešće postignuti parametri izlivanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prikazani su u donjoj tabeli:

bio septičke jame srednja postrojenja

Tehnički parametri ovalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT30 – 250:

Instalacija ovalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT30 do AT250
Ugrađuju se u pripremljenu rupu kao podzemni rezervoari na betonskoj ploči debljine oko 300 mm, tako da se gornja ivica revizionih otvora preklapa oko 50 mm iznad terena. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je ojačano, bez potrebe za betoniranjem.
Zatrpavanje rezervoara vrši se šlinkom frakcije 4/8 mm.
Zatrpavanje treba izvoditi po slojevima, dok se stvara povratni pritisak punjenjem vode u rezervoar.

BIO PREČISTAČI

Ovalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa integrisanom pumpnom stanicom

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT 30 - AT 225 oval IPS namenjena su za komunalnu otpadnu vodu blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajnih objekata, restorana, proizvodnih preduzeća, industrijskih parkova.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od AT 30 OVAL IPS do AT 225 OVAL IPS su dizajnirana za decentralizovana i polucentralizovana rešenja za prečišćavanje otpadnih voda. Namenjeni su za kanalizacione izvore veličine protoka od 4,5 do 33,8 m3 / dan. Isporučuju se zasebno sa integrisanom pumpnom stanicom (iPS) sa mehaničkom prethodnom obradom. Tehnološka linija se može proširiti rezervoarom za mulj.

Koriste se za prečišćavanje otpadnih voda iz blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajnih objekata, restorana, rekreativnih objekata, proizvodnih fabrika, industrijskih parkova. Nakon prethodnog prečišćavanja industrijskih otpadnih voda sa organskim zagađenjem, postrojenja služe kao biološki tretman za fabrike za preradu mesa, mlekare i klanice, vinarije itd. Takođe, prečišćene otpadne vode mogu se ispuštati u površinske ili podzemne vode, odnosno mogu se ponovo koristiti za navodnjavanje .

Generacija ovalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa integrisanom pumpnom stanicom donosi mnoge prednosti.

 • dotok vode 1300 mm ispod zemlje
 • “priključi i koristi” instalacija
 • uređaj za prečišćavanje otpadnih voda isporučuje se potpuno ožičen i spreman za instalaciju
 • GSM monitoring rada POV i pumpi
 • prevoz standardnim teretnim vozilima
 • zatrpavanje sortiranim materijalom bez potrebe za betonom
 • moćni membranski duvači
 • integrisani rezervoar za duvače

Integrisana pumpna stanica (iPS) u rezervoaru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

 • Zapremina 2,2 m3
 • Mehanička prethodna obrada
 • 3 plovka (min., radno, alarm)
 • Mogućnost ugradnje jedne ili dve pumpe
 • Prijavljivanje grešaka pumpe putem GSM -a
 • Pumpe od 230 V
 • AQC iPS kontrolna jedinica
 • Uklonjiva korpa

Ovalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih AT 30 OVAL IPS DO AT 225 OVAL IPS su pogodna za transport konvencionalnim kamionima ili kontejnerima.

Tehnologija lavirinta vrtikalnog protoka, koja se koristi u biološkom reaktoru, međunarodno je zaštićena patentom. Tehnologija prečišćavanja osigurava visok kvalitet prečišćene vode, niske investicione i operativne troškove.

Garantovani i najčešće postignuti parametri izlivanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prikazani su u donjoj tabeli:

Tehnički parametri AT 30 OVAL IPS -AT 225 OVAL IPS postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

Instalacija ovalnih iPS postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT 30 OVAL IPS do AT 225 OVAL IPS

Ugrađuju se u pripremljenu rupu kao podzemni rezervoari na betonskoj ploči debljine oko 300 mm, tako da se gornja ivica revizionih otvora preklapa oko 50 mm iznad terena. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je ojačano, bez potrebe za betoniranjem.
Punjenje rezervoara vrši se šljunkom frakcije 4/8 mm.
Zatrpavanje treba izvoditi po slojevima, dok se stvara povratni pritisak punjenjem vode u rezervoar.