BIOPREČISTAČI

Ugradnja bio prečistača

Ugradnja zahteva profesionalca ili supervizora od strane naše kompanije koji mora biti prisutan na gradilištu.

1. Iskopavanje određenog prostora za bioprečistače AT6 do AT20:

 • Iskopati rupu;
 • Izbetonirati armiranu betonsku ploču debljine min. 150 mm sa dozvoljenim odstupanjima u svim pravcima +/- 5 mm;
 • Napraviti brazde koje su usmerene ka centru iskopa za ulaznu/izlaznu cev;
 • Položiti ulazne/izlazne cevi;
 • Cevovod treba biti odgovarajući do mesta iskopa;
 • Pripremiti dovodnu cev da bude direktno povezana sa otvorom predviđenim za ubacivanje ulazne cevi;
 • Odvodna cev treba da bude okrenuta tako da je moguće spojiti sa izlaznom cevi iz postrojenja;
 • Ukoliko situacija zahteva, potrebno je smanjiti nivo podzemnih voda ispod nivoa iskopa;
 • Ponovo proverite ravnost armirano-betonske podne ploče (dozvoljena tolerancija +/- 5 mm u svim pravcima). Ako ravnost nije unutar gore navedene tolerancije, postavite cementni sloj da biste postigli potrebnu ravnost;
 • Proverite da na armirano-betonskoj ploči nema predmeta, kamenja, zemlje, itd.;
 • Potrebno je da ispod površine tla položite PP ili PVC cev fi 50 koja služi kao zaštita za crevo kroz koje prolazi vazduh do postrojenja, cev ne bi trebala da bude duža od 5 metara;
 • Potrebno je dovesti kabal za napajanje električnom energijom do kompresora za vazduh, kablove je potrebno postaviti u zaštitne cevi prema važećim standardima;
 • Naručilac postrojenja izvodi preliminarne radove na objektu;

2. Postupak za ubacivanje postrojenja i povezivanje:

 • Instalacija postrojenja je jednostavna ali zahteva prisutnost profesionalca ili supervizora od strane naše kompanije;
 • Smanjiti nivo podzemnih voda ispod nivoa iskopa;
 • Ponovo proverite ravnost armirano-betonske podne ploče (dozvoljena tolerancija +/- 5 mm u svim pravcima). Ako ravnost nije unutar gore navedene tolerancije, OBUSTAVITE UGRADNJU, postavite cementni sloj da biste postigli potrebnu ravnost;
 • Proverite da na armirano-betonskoj ploči nema predmeta, kamenja, zemlje, itd.;
 • Ako je prisutna kišnica, mora se ukloniti pre nastavka daljih radova;
 • Treba proveriti stanje postrojenja, ukoliko se pronađu bilo kakva oštećenja, treba prestati sa ugradnjom i obratiti se dobavljaču. Popravke treba zvršiti pre ubacivanja postrojenja u iskop.
 • Ponovo se uverite da na armirano-betonskoj ploči nema predmeta, kamenja, zemlje, itd.;
 • Stanite sa ugradnjom postrojenja ukoliko armirano-betonska podna ploča nije čista!
 • Postavite postrojenje na betonsko-armiranu podnu ploču u iskopu.
 • Izvršite povezivanje postrojenja preko ulazne/izlazne cevi;
 • Napunite postrojenje vodom (sve komore) do nivoa izlazne cevi;
 • Zatrpavanje postrojenja se radi ručno, sitnim peskom ili se betonira ukoliko postoje podzemne vode. Prilikom zatrpavanja potrebno je ravnomerno nanositi slojeve od 300 mm koje je potrebno sabijati. Tlo mora biti bez kamenja, građevinskog materijala i drugih predmeta koji mogu dovesti do oštećenja plastičnog rezervoara postrojenja;
 • Postrojenje se mora napuniti vodom pre nego što se započne sa zatrpavanjem ili betoniranjem oko postrojenja;
 • Položiti ispod površine tla PP ili PVC cev fi 50 koja služi kao zaštita za crevo kroz koje prolazi vazduh do postrojenja, cev ne bi trebala da bude duža od 5 metara;
 • Ugradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda mora obaviti ovlašćena firma za to, osim ako nije drugačije dogovoreno. U svakom slučaju građevinski radovi su obaveza naručioca;

Ugradnja tanka za kompresor
Preporuka je da uz postrojenje ide zaseban tank za kompresor. Postavljanje tanka treba da bude pored postrojenja. Tank za kompresor treba biti povezan sa postrojenjem preko PP ili PVC cevi fi 50 koja ujedno služi i kao drenaža tanka ukoliko dođe do punjenja vodom. Prilikom postavljanja kompresora u tank, potrebno je preko creva za vazduh povezati sa postrojenjem, crevo za vazduh obavezno provući kroz zaštitnu PP ili PVC cev fi 50. Ukoliko je postrojenje isporučeno sa programatorom za rad, potrebno je prvo kompresor povezati sa programatorom pa nastaviti dalje. Nakon završetka povezivanja svih elemenata postrojenje se može pustiti u rad.

3. Postupak pokretanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:
Najvažniji korak prilikom pokretanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je početno pokretanje, koje se mora uraditi u prisustvu obučene osobe od strane dobavljača postrojenja. Potrebno je napuniti postrojenje čistom vodom iz vodovoda do nivoa izlazne cevi, pokrenuti kompresor, proveriti ventile, dodati približno 200 litara aktivnog mulja koji se uzima iz aktivnih postrojenja.