BIO PREČISTAČI

Velika postrojenja za prečišćavanje vode

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda AT 300 do AT 2000 MAXI dizajnirani su za centralizovana rešenja za prečišćavanje otpadnih voda u opšinama do 2000 ES.

Ovalni prečistači otpadnih voda at 300 do at 2000 maxi su dizajnirani za centralizovani tretman otpadnih voda u oblastima sa 2000 ekvivalent stanovnika. Po kapacitetu mogu da prihvate od 45 do 300 kubnih metara dnevno. Isporučuju se kao kompletna tehnološka linija koja obezbeđuje pumpnu stanicu, mehanički predtretman, rezervoar za homogenizaciju, upravljanje muljem i kompletnu tehnički infrastrukturu. Paralelnim povezivanjem pojedinačnih bioloških rekatora osigurana je mogućnost stepenaste izgradnje.

Koriste se za prečišćavanje kanalizacionih i komunalnih otpadnih voda za opštine za 2000 ekvivalent stanovnika.

Nakon biološkog ili tercijarnog tretmana, prečišćena voda se ispušta u površinske vode.

Instalacija POV tipa at 300 do at 2000 oval MAXI
Prečistači se ugrađuju na pripremljeni temelj postavljanjem na armiranu betonsku temeljnu ploču debljine oko 400 mm tako da gornja ivica inspekcijskih otvora bude postavljena oko 50 mm iznad prethodno pripremljenog terena.
Crpna stanica, rezervoar za homogenizaciju i rezervoar mulja se ugrađuju na isti način. Iznad rezervoara postavlja se kontejner za rukovaoca i prostorije za mehanički predtretman, aerizaciju i upravljanje muljem koje zajedno sa reaktorima i rezervoarima čine kompletno postrojenje za prečišćavanje.

Tehnički parametri: